§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Bornholmerklubben.

Bornholmerklubben, der har hjemsted i Storkøbenhavn, er ikke underlagt andre regler end de, der er vedtaget af klubbens medlemmer.

 

§2. Bornholmerklubbens formål.

Formålet med Bornholmerklubben er at fremme lystfiskeriet og det sociale omkring lystfiskeri for klubbens medlemmer.

 

§3. Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Bornholmerklubben er pt. ikke medlem af nogen organisationer.

 

§4. Medlemskreds og kontingent.

Et medlem af Bornholmerklubben kan optages, hvis der anbefales af et eksisterende medlem af klubben og accepteres af de øvrige medlemmer. Optagelse kan kun finde sted såfremt, der er 100 % enighed blandt de øvrige medlemmer af klubben. Der kan dog aldrig være flere end 12 medlemmer. Se i øvrigt Klubreglerne.

Ved indmeldelse indbetales 1/10 af Bornholmerklubbens formue i indmeldelsesgebyr..

Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen og gælder 1 år. 

Kontingentet opkræves sammen med indbetalingen for årets tur til Bornholm.

Medlemmer, der ikke skal med på den næste tur, betaler også kontingent.

Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af klubben. Ved udmeldelse vil der ikke blive udbetalt andel af evt. overskud i klubkassen.

 

§5. Deltagelse i den årlige bornholmertur

 1. Senest den 31/8 året før en bornholmertur skal de medlemmer der ønsker at deltage på næste års tur have givet bindende tilsagn
 2. En bornholmeruge varer fra lørdag til lørdag
 3. Hvis man ønsker utidig ankomst eller hjemrejse betaler man selv denne
  1. Transport til og fra lufthavn eller færge er for egen regning
  2. Det kan aftales at et andet klubmedlem henter eller bringer, men man kan ikke regne det for givet
  3. Har man brug for at blive ledsaget hjem betaler klubkassen for ledsageren

 

§6. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt på generalforsamlingen.

For at vedtage en eksklusion kræves der enighed blandt alle øvrige medlemmer af klubben.

Ved eksklusion vil der ikke blive udbetalt del af evt. overskud i klubkassen.

 

§7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i juni måned og indvarsles senest 3 uger forinden pr. mail. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt (via mail) til klubudvalget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Klubudvalgets beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af klubudvalg
 7. Eventuelt

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen (evt. fuldmagt).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af klubudvalget, når mindst 2 af klubbens medlemmer, skriftligt stiller krav om det.

 

§9. Foreningens daglige drift

Foreningens daglige drift varetages af et klubudvalg, som består af mindst 2 og højst 4 personer, der vælges på generalforsamlingen i lige år for 2 år ad gangen.

Klubudvalget står for driften af klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Klubudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Klubudvalget er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er enige.